พญ. ศจีนาฏ ศรีวัฒนะ

พญ. ศจีนาฏ ศรีวัฒนะ

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 225 222
ว.แพทย์
14197
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง
    สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
    สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตรระยะสั้น
ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00 - 16.00 น.