เกี่ยวกับโรงพยาบาล

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล เป็นโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 84/3 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ชื่อเดิมคือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เปิดบริการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ขนาด 100 เตียง

history_img1
และเข้าร่วมในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสยามราษฎร์ในปี พ.ศ. 2546 และในปี พ.ศ. 2548 ลดจำนวนเตียงลงเหลือ 50 เตียง ในปี พ.ศ. 2558 เปลี่ยนเจ้าของเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน)) และปี พ.ศ. 2559 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล โดยมีโรงพยาบาลในเครือร่วมคือ โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล และโรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล โดยในปัจจุบันโรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มีพื้นที่รับผิดชอบในการดูแลผู้มีสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) คือ ตำบลช้างเผือก ตำบลสุเทพ และตำบลฟ้าฮ่าม ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
history_img2
“โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล มุ่งเน้นการให้บริการด้านสุขภาพและบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก มีการพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา”
เพื่อตอบโจทย์การบริการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตามความต้องการของผู้ใช้บริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ มุ่งมั่นมอบบริการที่เป็นเลิศ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ได้ให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวม ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก ตามมาตรฐานวิชาชีพแก่ผู้ป่วยทุกประเภท ให้บริการส่งเสริม ฟื้นฟู บรรเทา ป้องกัน และรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางหลากหลายสาขา อาทิ
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านอายุรกรรมทั่วไป
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านอายุรกรรมโรคตับและทางเดินอาหาร
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมทั่วไป
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมหลอดเลือด
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมตกแต่งและความงาม
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านสูตินรีเวชกรรม
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านกุมารเวชกรรม
 • แพทย์เฉพาะทาง ด้านจักษุแพทย์
 • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
 • แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น)
 • แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น)
 • ทันตแพทย์
 • แพทย์แผนจีน
 • แพทย์แผนไทย
history_img3

ปัจจุบันมีผู้บริหาร ดังนี้

1. นายแพทย์บัญชา ใจตรง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
2. แพทย์หญิงศจีนาฎ ศรีวัฒนะ
รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์
ปี พ.ศ.
2565
เริ่มดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 และปรับปรุงภายในแผนกทันตกรรมพิเศษ ชั้น 1 (ตึก Wellness Center)
ปี พ.ศ.
2564
เพิ่มพื้นที่บริการห้องตรวจแยกโรคความดันลบด้านหน้าโรงพยาบาล เพื่อขยายศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เพิ่มพื้นที่บริการของแผนกเอกซเรย์ เพื่อขยายศักยภาพการใช้รังสีวินิจฉัย โดยเพิ่มห้องตรวจ Ultrasound ห้องตรวจ Mammogram และห้องตรวจ CT. scan และเริ่มดำเนินการปรับปรุงหอพักพิเศษ VIP แผนกผู้ป่วยใน ชั้น 8"
ปี พ.ศ.
2562-2563
ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการแผนกเวชระเบียนและประชาสัมพันธ์ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก แผนกเอกซเรย์ แผนกห้องยาและการเงิน ชั้น 1 เพื่อให้ได้มาตรฐานและทันสมัย
ปี พ.ศ.
2561-2562
ปรับปรุงหอพักพิเศษแผนกผู้ป่วยใน ชั้น 7 เพื่อรองรับผู้ป่วยสิทธิ พรบ. - ประกัน และเงินสด
ปี พ.ศ.
2561-2562
ปรับปรุงอาคาร 4 ชั้น เพื่อให้เป็น Wellness Center โดยชั้น 2 เปิดให้บริการศูนย์ตรวจสุขภาพและชั้น 3 เปิดให้บริการแผนกแพทย์ทางร่วม พร้อมทั้งติดตั้งลิฟต์แก้วด้านหน้าอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ โดยไม่ต้องผ่านอาคารโรงพยาบาล
ปี พ.ศ.
2560-2561
ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 2
ปี พ.ศ.
2559
เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล (ในนามบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จำกัด)
ปี พ.ศ.
2558
บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด (MY HOSPITAL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด ได้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเป็นบริษัทย่อย และเข้าถือหุ้นในบริษัท
ปี พ.ศ.
2556
ได้ควบรวมกับโรงพยาบาลโรคฟัน เชียงใหม่
ปี พ.ศ.
2548
เปลี่ยนผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสยามราษฎร์ ลดจำนวนเตียงเป็นโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง
ปี พ.ศ.
2544
เปิดเป็นโรงพยาบาลเอกชนมาตรฐาน ขนาด 100 เตียง ในนามโรงพยาบาลเกษมราษฎร์