เกี่ยวกับโรงพยาบาล

มาตรฐานการรับรอง

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ขอมอบความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพและทางการแพทย์ที่ครอบคลุมครบองค์รวม ให้ผู้ใช้บริการสามารถมอบความไว้วางใจต่อบริการที่ได้รับและเกิดความพึงพอใจสูงสุด

standard-cm
ไม่ว่าจะเป็นการรับรองเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ที่บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการกําหนดราคาและค่าบริการที่โปร่งใส เป็นมิตร สามารถตรวจสอบได้และได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA รวมถึงได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2564 สําหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
  • ปี พ.ศ. 2557 ได้การรับรองมาตรฐาน (HA) ขั้นที่ 1
  • ปี พ.ศ. 2560 ได้การรับรองมาตรฐาน (HA) ขั้นที่ 2
  • ปี พ.ศ. 2562 ธํารงการรับรองมาตรฐาน (HA) ขั้นที่ 2 จนถึงปัจจุบัน
  • การรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ
(ยื่นแสดงเจตจำนงเพื่อขอรับการรับรองเมื่อวันที่ 8 ที่ พ.ย. 2562 แต่เกิดการระบาดของไวรัส COVID-19 ขณะนี้อยู่ในช่วงการดําเนินการพัฒนางานคุณภาพ HA จากขั้นที่ 2 ที่ ก้าวสู่ขั้นที่ 3)
ซึ่งมาตรฐานที่ได้รับการรับรองทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการันตีถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ
ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจในประสิทธิภาพการดูแลรักษา การส่งเสริมฟื้นฟู และป้องกันโรคในทุกแผนกที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการ
HA 2560-2561
HA 2562-2563
HA 2563-2564
โดยเรามีกระบวนการและขั้นตอนการทํางาน อย่างเป็นระบบ ยึดหลักการทํางานตามแนวทางการพัฒนาสู่การรับรองมาตรฐาน HA ขั้นที่ 3 อันจะเป็นพื้นฐานสําคัญ
สําหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย อีกทั้ง เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดําเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างชุมชนสุขภาพดีให้กับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืน