เกี่ยวกับโรงพยาบาล

แนวทางดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล
โรงพยาบาลคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล บริการประทับใจ
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล
โรงพยาบาลคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล บริการประทับใจ
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล
โรงพยาบาลคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล บริการประทับใจ

พันธกิจ

mission_01
01
พัฒนาการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
mission_02
02
พัฒนาศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยีสถานที่เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอ เหมาะสมและทันสมัย
mission_03
03
พัฒนาการบริการแพทย์ทางร่วม เพื่อสนับสนุนการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน
mission_04
04
พัฒนาเครือข่ายการให้บริการและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
mission_05
05
พัฒนาระบบการตลาด การบริการลูกค้าสัมพันธ์การบริการสังคม พัฒนาภาพลักษณ์องค์กร เพื่อสร้างความประทับใจ
covid19
พันธกิจในช่วงการระบาดของ COVID-19
  1. จัดทําแนวทางปฏิบัติสําหรับโรคติดเชื้อ COVID-19 ของโรงพยาบาลที่ถูกต้องและ ที่เหมาะสม (การคัดกรอง การวินิจฉัย การดูแลเบื้องต้น และการประสานส่งต่อผู้ป่วย)
  2. มีการคัดกรองผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และจัดตั้ง Fever with ARI Clinic
  3. ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคลากรในโรงพยาบาล
  4. ลดการเข้าถึงในโรงพยาบาลของกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยสามารถคงคุณภาพของการให้บริการ
  5. จัดการทรัพยากร และขวัญกําลังใจของบุคลากรในโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมขององค์กร/วัฒนธรรมองค์กร

C

Customer Focus,
Continuous Improvement

เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง,
พัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง

M

Service Mind,
(Team) Management

มีพฤติกรรมบริการที่ดี, มีทีม
ปฏิบัติการมืออาชีพ

H

Hospitality,
High Responsibility

มีการต้อนรับพร้อมให้บริการ, มี
ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและสังคม

ปรัชญา

โรงพยาบาลมาตรฐานที่มุ่งเน้นดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยผสมผสานการแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับการแพทย์ทางเลือกที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และชะลอโรคชะลอวัย