สมัครงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล พร้อมที่จะร่วมสร้างธุรกิจโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและศักยภาพ และเรามีแผนขยายธุรกิจ พร้อมวางแผนสร้างงานเพิ่มอย่างไม่หยุดพัฒนา จึงต้องการผู้ร่วมอุดมการณ์ในการมอบสุขภาพที่ดีให้กับทุกคน ทุกตำแหน่งงานมาพร้อมกับโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการ โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย ที่พร้อมมอบให้พนักงานทุกคน

career

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

 • สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ - วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  เวลา 8.30 - 11.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.00 น.
 • โทรศัพท์: 053 225 222 (แผนกทรัพยากรมนุษย์)
 • หรือสามารถส่งประวัติพร้อมเอกสารการสมัครได้ที่
  อีเมล: recruitment@chiangmai-hospital.com

นักรังสีเทคนิค (ด่วน) (1 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

 • การตรวจทางรังสีทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวกับการใช้กรรมวิธีต่างๆ ในการถ่ายและบันทึกภาพ ส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ รวมทั้งการจัดท่าผู้ป่วย และการควบคุมเครื่องเอ็กซเรย์ ในการให้ปริมาณรังสีเอ็กซเรย์ที่พอเหมาะ
 • การตรวจทางรังสีวิทยาด้วยวิธีพิเศษ การตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ เป็นการตรวจดูอวัยวะภายในช่องท้อง ด้วยภาพโดยอาศัยรังสีเอ็กซเรย์ 
 • งานป้องกันอันตรายจากรังสี เป็นงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยรวมทั้งประเภทเอ็กซเรย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป 
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
 • สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
 • สามารถประเมินวินิจฉัยทางรังสี
 • มีเทคนิคการปฏิบัติการรังสีเทคนิค
 • บุคลิกดี มีใจรักบริการ ขยัน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • วันหยุด-วันลา ตามกฎหมาย
 • วันพักร้อนประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล 
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันโควิด-19
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามนโยบายบริษัทฯ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาผลการศึกษา
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ 
 • ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
download_FILL0_wght400_GRAD0_opsz48.png

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จังหวัดเชียงใหม่

เภสัชกร (2 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

 • บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายยา
 • บริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพ
 • ทบทวนการใช้ยาเชิงคุณภาพ เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล การใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง
 • ให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลเกี่ยวกับงานของแผนกเภสัชกรรมและความรู้ที่เกี่ยวข้องผ่านการจัดอบรมภายใน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต 
 • ไม่มีประวัติอาชญากร 
 • มีสุขภาพแข็งแรง 
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง ขยัน และ อดทน
 • มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต
 • มีใจรักและชอบงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
 • สามารทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้
 • มีประสบการณ์เภสัชกร ในสถานพยาบาล/โรงพยาบาล (พิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • วันหยุด-วันลา ตามกฎหมาย
 • วันพักร้อนประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันโควิด-19
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามนโยบายบริษัทฯ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาผลการศึกษา
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
download_FILL0_wght400_GRAD0_opsz48.png

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จังหวัดเชียงใหม่

พยาบาลวิชาชีพ (แผนกฉุกเฉิน) (1 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติการพยาบาล ดูแลกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินในแผนก ER 
 • การรับส่ง REFER ผู้ป่วยไปยัง รพ.แม่ข่าย
 • ปฎิบัติหน้าที่ในจุดคัดกรองด้านหน้า รพ. และคัดกรองนอก รพ.
 • ซักประวัติและให้การพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยโรค COVID-19 และกลุ่มโรคทางเดินหายใจ 
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาล และต้องมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ ปราศจากโรค (อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน)
 • มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้เจ็บป่วย 
 • มีความอดทน อดกลั้น และมีความกล้าในการตัดสินใจ
 • มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถปฎิบัติงานในเวรบ่าย หรือดึกได้
 • หากผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพจะได้รับพิจารณาประกอบการคัดเลือกเป็นพิเศษ

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • วันหยุด-วันลา ตามกฎหมาย
 • วันพักร้อนประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันโควิด-19
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามนโยบายบริษัทฯ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาผลการศึกษา
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
download_FILL0_wght400_GRAD0_opsz48.png

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จังหวัดเชียงใหม่

พยาบาลวิชาชีพ (แผนกผู้ป่วยใน) (หลายตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

 • ให้บริการพยาบาลทั่วไปและการพยาบาลเฉพาะโรคได้ทุกระดับปัญหา และทุกระดับความรุนแรงของโรค 
 • เตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
 • สังเกต บันทึก สรุป รายงานอาการเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาของผู้ป่วย 
 • ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรคขั้นต้นให้การพยาบาลกลุ่มอาการต่างๆ 
 • ตัดสินแก้ปัญหาทางการพยาบาล
 • ประสานงานทั้งในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน และระหว่างองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พยาบาล และต้องมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ ปราศจากโรค (อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน)
 • มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้เจ็บป่วย มีความเมตตา และมีความรักในเพื่อนมนุษย์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความอดทน อดกลั้น และมีความกล้าในการตัดสินใจ
 • มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • วันหยุด-วันลา ตามกฎหมาย
 • วันพักร้อนประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันโควิด-19
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามนโยบายบริษัทฯ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาผลการศึกษา
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
download_FILL0_wght400_GRAD0_opsz48.png

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จังหวัดเชียงใหม่

โปรแกรมเมอร์ (1 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

 • พัฒนาระบบ Web Application และโปรแกรมสำคัญ เพื่อสนับสนุนผู้ใช้งานและงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล
 • วิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำแผนการพัฒนาและปรับปรุง Web Application และโปรแกรมสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา
 • ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ มีคุณภาพและเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด
 • ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาพัฒนา Web Application และโปรแกรมสำคัญของโรงพยาบาล
 • แก้ไขปัญหาของ Web Application และโปรแกรมสำคัญ ที่พบระหว่างการใช้งานได้
 • ควบคุม สื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสานงานกับกลุ่มโปรแกรมเมอร์และทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา Web Application และโปรแกรมสำคัญ ออกมาสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลทุกเพศ อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Programmer 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 • มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน และการคิดวิเคราะห์ Algorithm ของงาน
 • มีความรู้ความเข้าใจ PHP, JavaScript, HTML5, Json, AJAX, jQuery
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Database Management และ SQL Query
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชื่อมโยง Web Service/API/XML
 • หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรมเชิง MVC/OOP บน Framework จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบนแพลตฟอร์ม Node.js หรือ Vue.js จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ด้าน UI/UX/Responsive Web และ CSS Design จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถควบคุม สื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสานงานกับทีมงานพัฒนาโปรแกรมและทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลได้

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • วันหยุด-วันลา ตามกฎหมาย
 • วันพักร้อนประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันโควิด-19
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามนโยบายบริษัทฯ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาผลการศึกษา
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
download_FILL0_wght400_GRAD0_opsz48.png

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่การตลาด (1 ตำแหน่ง)

รายละเอียดงาน

 • วางแผนกลยุทธ์/นำเสนอแผน/ไอเดียพัฒนางาน
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับทีม
 • ติดต่อลูกค้าหรือตัวแทนภายนอกเพื่อดำเนินกิจกรรมการขายต่างๆ
 • ติดตามเคลื่อนไหว เพื่อเก็บข้อมูลคู่แข่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรอง โน้มน้าวลูกค้าเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สามารถสรุปสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วางแผนและเสนอกลยุทธ์ด้านการตลาดพร้อมนำเสนอผลงานได้
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก
 • มีความรับผิดชอบสูง อดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวก
 • มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการใช้สื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Instagram, Youtube, Website
 • มีทักษะการใช้ Microsoft office ได้ดี

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • วันหยุด-วันลา ตามกฎหมาย
 • วันพักร้อนประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันโควิด-19
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามนโยบายบริษัทฯ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาผลการศึกษา
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
download_FILL0_wght400_GRAD0_opsz48.png

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จังหวัดเชียงใหม่

แบบฟอร์มใบสมัครงาน

รายละเอียดงาน

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาผลการศึกษา
 • หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการอบรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ (ถ้ามี)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
download_FILL0_wght400_GRAD0_opsz48.png