สมัครงาน

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล พร้อมที่จะร่วมสร้างธุรกิจโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและศักยภาพ และเรามีแผนขยายธุรกิจ พร้อมวางแผนสร้างงานเพิ่มอย่างไม่หยุดพัฒนา จึงต้องการผู้ร่วมอุดมการณ์ในการมอบสุขภาพที่ดีให้กับทุกคน ทุกตำแหน่งงานมาพร้อมกับโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการ โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย ที่พร้อมมอบให้พนักงานทุกคน

career

สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

 • สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ - วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  เวลา 8.30 - 11.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.00 น.
 • โทรศัพท์: 053 225 222 (แผนกทรัพยากรมนุษย์)
 • หรือสามารถส่งประวัติพร้อมเอกสารการสมัครได้ที่
  อีเมล: recruitment@chiangmai-hospital.com

เจ้าหน้าที่แอดมินและดิจิทัลมาเก็ตติ้ง

รายละเอียดงาน

 • ดูแล บริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพงานดิจิทัลมาเก็ตติ้ง และสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง ร่วมกับทีมดิจิทัลมาเก็ตติ้งหลักของโรงพยาบาลในเครือ
 • รับเรื่อง และดูแลความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง
 • เก็บรวบรวม สรุป และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ (Customer Data) ของสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง รวมถึงกำกับ ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนการพัฒนางานดิจิทัลมาเก็ตติ้ง และการใช้สื่อออนไลน์ ติดตามข่าวสาร กระแส วิทยาการ นวัตกรรม และเครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อนำมาพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน
 • ทำการตลาดออนไลน์ ทำแบรนดิ้ง ปิดการขายของสินค้า และบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล (Sales Support : Up Selling, Cross Selling)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลทุกเพศ อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • มีความรู้ความสามารถ และทักษะการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงานดิจิทัลมาเก็ตติ้ง
 • มีความรู้ความสามารถ และทักษะการขายทั้งออนไลน์ และออฟไลน์
 • มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และสามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยที่ถูกต้อง และภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้ พัฒนา และสามารถสร้างสื่อออนไลน์เบื้องต้นได้
 • มีทักษะการคิด วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลด้านสถิติและการตลาด
 • มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถปรับตัวให้ทันสถานการณืปัจจุบันได้
 • ถ้าสามารถเขียนคอนเทนต์ ทำอาร์ตเวิร์ก ลงเว็บไซต์และเฟซบุ๊กเพจได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • วันหยุด/วันลา ตามกฎหมาย
 • วันพักร้อนประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามนโยบายบริษัท ฯ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาผลการศึกษา
 • หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการอบรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ (ถ้ามี)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
download_FILL0_wght400_GRAD0_opsz48.png

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่แผนกช่างซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบ ติดตั้ง ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้า สาธารณูปโภค
 • ตรวจสอบ และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล
 • ดูแลการปฏิบัติงานของช่างประจำให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและแผนกภายใน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • ไม่มีประวัติอาชญากร
 • สุขภาพแข็งแรง
 • มีความรู้ระบบไฟฟ้า ตรวจสอบแก้ไขได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีการวางแผนงานควบคุมซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมบำรุงเครื่องเป็นไปตามแผนที่กำหนดและนโยบายของบริษัท
 • ปฏิบัติงานแบบหมุนเวียนวันหยุดได้และสามารถประสานงานได้บริหารจัดการได้

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • วันหยุด/วันลา ตามกฎหมาย
 • วันพักร้อนประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันโควิด-19
 • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามนโยบายบริษัท ฯ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาผลการศึกษา
 • หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการอบรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ (ถ้ามี)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
download_FILL0_wght400_GRAD0_opsz48.png

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

รายละเอียดงาน

 • ขับรถพยาบาล Ambulance รับ-ส่ง ผู้ป่วย
 • ขับรถให้บริการ รับ-ส่ง บุคลากรและผู้บริหารของโรงพยาบาล
 • ให้บริการ รับ-ส่ง เอกสาร/พัสดุ
 • ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรถเข็นนั่งและเปลนอน
 • ปฏิบัติหน้าที่จุดคัดกรองผู้ป่วย
 • ปฏิบัติงานเป็นทีมกู้ชีพช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน
 • บันทึกการออกปฏิบัติงานประจำวัน อย่างถูกต้องครบถ้วน
 • ทำความสะอาดรถหลังจากปฏิบัติงาน เพื่อพร้อมใช้งานครั้งต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • ไม่มีประวัติอาชญากร
 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่กระทบกับการขับรถ
 • มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 1 และ 2
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือพ้นการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีประสบการณ์ด้านสถานพยาบาล/โรงพยาบาล (พิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • วันหยุด/วันลา ตามกฎหมาย
 • วันพักร้อนประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันโควิด-19
 • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามนโยบายบริษัท ฯ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาผลการศึกษา
 • หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการอบรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ (ถ้ามี)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
download_FILL0_wght400_GRAD0_opsz48.png

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกแพทย์ทางร่วม

รายละเอียดงาน

 • ประเมินผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ
 • การจัดการอาการรบกวนต่าง ๆ กระบวนการพยาบาลและนำไปใช้
 • การดูแลความปลอดภัย
 • การป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรักษาพยาบาล
 • การให้การดูแลต่อเนื่อง
 • การสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการและครอบครัว
 • การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 18 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ประสบการณ์หอผู้ป่วยในโดยตรง 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง

สวัสดิการ 

 • ประกันสังคม
 • วันหยุด/วันลา ตามกฎหมาย
 • วันพักร้อนประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันโควิด-19
 • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามนโยบายบริษัท ฯ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาผลการศึกษา
 • หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการอบรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ (ถ้ามี)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
download_FILL0_wght400_GRAD0_opsz48.png

สาขาที่เปิดรับ

 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จังหวัดเชียงใหม่

แบบฟอร์มใบสมัครงาน

รายละเอียดงาน

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ
 • สำเนาประจำตัวบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา/สำเนาผลการศึกษา
 • หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
 • สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบผ่านการอบรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ (ถ้ามี)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร
download_FILL0_wght400_GRAD0_opsz48.png