ประกัน

เรามีความมุ่งมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ที่อํานวยความสะดวก ให้กับผู้ใช้บริการ จึงได้ให้บริการร่วมกับบริษัทประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุชั้นนำของประเทศ ที่สามารถคุ้มครองและดูแลโดยได้นําเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วย เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการได้รวดเร็วมากขึ้น ทําให้สามารถเข้ารักษาพยาบาลด้วยสิทธิประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุที่ตนเองมี

ขั้นตอนที่

1
สำหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพภาคเอกชน จะได้รับความคุ้มครองในการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล โดยเราทำงานร่วมกับบริษัทประกันชั้นนำและในการเข้ารับบริการ กรุณาสอบถามรายชื่อบริษัทประกันก่อนเข้ารับบริการ ได้ที่

ที่ตั้ง

แผนกประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์

ขั้นตอนที่

2
เมื่อตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันเรียบร้อย จะมีขั้นตอนในการรับบริการโดยใช้สิทธิ์ประกัน ดังนี้

1. ในกรณีทั่วไปและฉุกเฉิน กรุณาเตรียมแสดงบัตรเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ ดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
  • บัตรประกัน หรือเลขกรรมธรรม์

2. บริการผู้ป่วยนอก

  • ผู้ป่วยลงนามในเอกสารใบยินยอมก่อนเข้ารับบริการที่เวชระเบียน
  • กรณีมีค่าบริการส่วนเกินผู้ป่วยจะต้องทำการชำระเอง

3. บริการผู้ป่วยในที่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน

  • ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำนัด ให้ข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อ
  • เจ้าหน้าที่ประสานงานบริษัทประกันเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การเคลมประกัน (หลังการ Admit ภายใน 24 ชั่วโมง)
  • หากมีค่าบริการส่วนเกินจากประกันผู้ป่วยจะต้องทำการชำระเอง
  • เงื่อนไขเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน

*หมายเหตุ

กรณีใช้สิทธิ์อื่น ๆ โปรดติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

รายชื่อบริษัทประกัน