7 เหตุผล ที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

บทความสุขภาพ

01 มี.ค. 2566
ครั้ง

7 เหตุผล ที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

       ปัจจุบันการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหลาย ๆ บริษัท เพื่อเป็นการเสริมความมั่นใจของบริษัทว่าพนักงานที่เข้ามาทำงานจะมีความพร้อม และสุขภาพที่แข็งแรงสำหรับการทำงาน เพื่อความปลอดภัยโดยรวมของคนในองค์กรที่ต้องทำงานร่วมกัน วันนี้เรามี 7 เหตุผล ที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

  • เป็นการคัดกรองเบื้องต้น เพราะสุขภาพของพนักงานมีส่วนให้การทำงานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผลดีต่อองค์กรในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของราชการ 
  • ช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยเฉพาะงานบริการที่ต้องพบปะผู้คน หรือให้บริการที่อาจมีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้รับบริการ
  • ลดความเสี่ยงโรคติดต่อกับเพื่อนร่วมงานภายในองค์กร 
  • ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านการแพทย์ของพนักงาน 
  • พนักงานทราบถึงภาวะสุขภาพและความเสี่ยงด้านสุขภาพของตนเอง 
  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถวางแผนด้านสุขภาพให้กับพนักงานในภาพรวมได้ 

      การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และมีใบรับรองแพทย์มายืนยันก่อนเริ่มงาน จึงถือเป็นสิ่งที่หลายองค์การยึดถือปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความเหมาะสมกับประเภทของงาน เป็นวัฒนธรรมองค์กรหรือทำตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงานและสาธารณสุข ซึ่งการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานของผู้ที่ผ่านการสมัครงานก่อนเข้าทำงานนั้นส่งผลดีกับองค์กรรวมถึงตัวของพนักงานเอง

1.01032023 7 เหตุผล ที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน.png

ติดตาม โซเชียลเน็ตเวิร์ก ของเรา

iConsFacebook.png iConsInstagram.png iConsLine.png iConsTwitter.png iConsYouTube.png iConsTikTok.png