ทพ. วีระชาติ โอศิริพันธุ์

ทพ. วีระชาติ โอศิริพันธุ์

แผนกทันตกรรมพิเศษ

เบอร์แผนก
053 225 222
ว.แพทย์
3428
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาทันตกรรมทั่วไป

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์
 เวลา 09.00 - 15.00 น.