หลักสูตรการศึกษาที่ทำร่วมกับ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่

จัดทำขึ้นเนื่องจากสภาพปัญหาและสถานการณ์ของผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบต่อสภาวการณ์ด้าน เศรษฐกิจ สังคมโดยรวม

หลักสูตรการศึกษาที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่
การป้องกันโรคในผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อยืด เวลาที่จะเกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังออกไปและในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยให้หายหรือทุเลา จากการเกิดความ พิการหรือทุพพลภาพ การยืดเวลาของการเข้าสู่ภาวะทุพพลภาพออกไป รวมถึงการเตรียมการเพื่อ รองรับสภาพปัญหาดังกล่าวจึงมีความสําคัญยิ่ง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็นสถาบันอุดมศึกษา เอกชนที่มีบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้ ที่ จัดการเรียนการสอน และบริการวิชาการแก่สังคม
ได้ตระหนักเห็นความสําคัญต่อการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งด้านความรู้ ด้านเจตคติและด้านการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการ เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยและเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จึง ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

หนึ่งในนั้นคือ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล ในการพัฒนาหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรระยะสั้น)

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่มีคุณภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
ทำไมต้องตัดสินใจฝึกอบรมหลักสูตรนี้

ทำไมต้องตัดสินใจฝึกอบรมหลักสูตรนี้

 • ตลาดแรงงานกำลังขาดแคลน มีความต้องการสูง
 • รายได้ดี 12,000 - 20,000 บาท/เดือน
 • ใช้เวลาฝึกอบรมเพียง 3 เดือน จบแล้วมีงานรองรับ
 • ค่าฝึกอบรม ผ่อนชำระกู้ ธกส. ได้
 • มีการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ให้ฟรี
 • ได้รับการฝึกอบรมจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยทีมอาจารย์แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ทําให้มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • มีโอกาสทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งในและต่างประเทศ
โอกาสในการประกอบอาชีพ

โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานรับดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาล หรือเฉพาะรายที่บ้าน
 • ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือแพทย์ในการดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือจัดทำข้อมูลผู้ป่วย เบื้องต้นในสถานประกอบการ
 • ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือในโรงพยาบาล
 • ทำหน้าที่เป็นผู้สามารถดูแลผู้สูงอายุชาวต่างชาติทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (กรณีมีทักษะทางภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น)

หลักสูตรการศึกษาที่ทำร่วมกับ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ มีหลักสูตรดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีพื้นฐานความรู้ขั้นต่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
 • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
 • ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ที่กําหนดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการเรียน :

 • ค่าธรรมเนียมการเรียน 29,500 บาท ตลอดหลักสูตร (พิเศษ 25,500 บาท สําหรับ 30ท่านแรก)

หลักสูตรผู้ดําเนินการกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง

หลักสูตรผู้ช่วยทางการพยาบาล (NA) 840 ชั่วโมง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนทักษะแพทย์จีน

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์

ไลน์ ไอดี

wellnesstraining

เฟซบุ๊ก