นพ. วรวิทย์ ศรีธาราธิคุณ

นพ. วรวิทย์ ศรีธาราธิคุณ

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 225 222
ว.แพทย์
44188
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาออร์โธปิดิกส์

ตารางเข้าตรวจ
วันพฤหัสบดี
 เวลา 17.00 - 20.00 น.