นพ. วาริท พิสิษฐ์กุล

นพ. วาริท พิสิษฐ์กุล

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 225 222
ว.แพทย์
48817
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
    เสริมความงาม

ตารางเข้าตรวจ
วันพุธ เวลา 08.00 - 12.00 น.