นพ. อิทธิ อาจหาญ

นพ. อิทธิ อาจหาญ

แผนกผู้ป่วยนอก

เบอร์แผนก
053 225 222
ว.แพทย์
46536
สถานะความชำนาญเฉพาะทาง

    สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
    สาขาอาชีวเวชศาสตร์

ตารางเข้าตรวจ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 
08.00 - 16.00 น.